Stichting PCBO Meppel


De rechtspersoon draagt de naam Stichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Meppel. PCBO Meppel is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 40045734.
De Stichting is een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid die zich blijkens de statuten of reglementen het geven van onderwijs ten doel stelt zonder daarbij het maken van winst te beogen (een bekostigingsvoorwaarde op grond van artikel 55 van de Wet op het primair onderwijs/ artikel 57 van de WEC).
 
Het fiscaal nummer van PCBO Meppel is:  NL 003102701 B01
 
De Stichting wordt bestuurd door een College van Bestuur (CvB) onder toezicht van de Raad van Toezicht (RvT).
 
Samenstelling College van Bestuur
Dhr. H.G. Langhorst, voorzitter van het College van Bestuur
 
Samenstelling Raad van Toezicht
Dhr. W. Everts (voorzitter), Dhr. K. Olsder (lid), Mevr. K. Kwint (lid), Mevr. I. Everts (lid), dhr. F. Dost (lid), mevr. K. Tonkes (trainee)
 
De kindcentra van PCBO Meppel
08OF     KC Het Kompas                              Zuiderlaan 197c               Dhr. H. Blenkers
09MZ    KC Anne Frank                                KP Laan 20                        Dhr. P. van Dijk
10HM    KC Beatrix                                       De Vissersingel 1              Mevr. L. van Schaik
10HM    KC Talent.nl                                    De Vissersingel 1              Mevr. D. Barten
11LR      KC De Akker                                    Engelgaarde 31                Mevr. M. Timmerman
30RE      KC Stadskwartier                           Catharinastraat 9             Mevr. C. Admiraal
 

Organisatie

De voorzitter van het CVB is het bevoegd gezag zoals bedoeld onder de onderwijswetgeving. Het CvB voert de taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden uit in overeenstemming met deze wet- en regelgeving. Het CvB is verantwoordelijk voor de algehele bedrijfsvoering en de dagelijkse leiding van de organisatie. Het CvB wordt ondersteund door het secretariaat, medewerkers van het administratiekantoor en een beleidsmedewerker.
De toezichthoudende bevoegdheden zijn neergelegd bij de RvT, die een onafhankelijke positie inneemt t.o.v. het CvB. In het toezichtkader verwoordt PCBO Meppel de beleidskaders en de wijze waarop het toezicht wordt ingevuld. De RvT en CvB leggen verantwoording af naar ouders en belanghebbenden.
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit tien leden. Uit iedere medezeggenschapsraad van de vijf scholen voor PCBO Meppel is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar de GMR. De GMR toetst en denkt mee in het ontwikkelen van bovenschools beleid. De medezeggenschapsraad (MR) doet dit op schoolniveau. De (G)MR heeft bij veel onderwerpen een adviesbevoegdheid en in sommige gevallen instemmingbevoegdheid. De GMR kijkt naar diverse terreinen zoals personeel, financiën, organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.
 
Het Management Team (MT) bestaat uit de directeuren van de scholen voor PCBO Meppel. Het MT staat onder leiding van de Voorzitter CvB. Het MT komt gemiddeld twee keer per maand bij elkaar, daarnaast heeft de Voorzitter CvB maandelijks minimaal 1 persoonlijk gesprek met iedere directeur. In het managementstatuut van PCBO Meppel staat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden van zowel de directies van de scholen als het CvB beschreven.
 
Iedere school van PCBO Meppel beschikt over een directeur onder wiens verantwoordelijkheid de dagelijkse en algemene leiding wordt uitgeoefend. De directeuren zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs op hun school.

Jaarverslag

Iedere school maakt een jaarverslag. Neem contact op met de school als u dat verslag wilt ontvangen.
Klik hier voor het bestuursjaarverslag.
 

ANBI

PCBO Meppel staat bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI (algemeen nut beogende instelling). De regelgeving voor ANBI’s bepaalt dat bepaalde gegevens openbaar moeten worden gemaakt met als doel het vertrouwen van het publiek te bevorderen. 

Klik hier voor de informatie ANBI