Medezeggenschap


De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaat uit 10 leden. Uit iedere medezeggenschapsraad (MR) van de 5 scholen voor PCBO Meppel is een personeelslid en een ouder afgevaardigd naar de GMR. De GMR toetst en denkt mee in het ontwikkelen van bovenschools beleid. De MR doet dit op schoolniveau. De (G)MR heeft bij veel onderwerpen een adviesbevoegdheid en in sommige gevallen instemmingbevoegdheid. De GMR kijkt naar diverse terreinen zoals personeel, financiën, organisatie en de kwaliteit van het onderwijs.

In de schoolgids van de school vindt u de namen van de leden van de MR en GMR.