Kwadraat Scholing


Scholing
“De kwaliteit van het onderwijs is vooral de kwaliteit van leraren” , aldus de onderwijsinspectie. In hetzelfde artikel zegt de onderwijsinspectie dat er nog te veel leerkrachten zijn die “er niet goed in slagen het onderwijs af te stemmen op de verschillen tussen leerlingen en de leerlingen betrokken te houden”.
De manier om de professionele ontwikkeling van leerkrachten te versterken is goede scholing. Scholing is dan ook één van de belangrijkste onderdelen van het Kwadraat programma.  Hierin staat de identificatie van hoogbegaafde leerlingen en de leerbehoeften van deze kinderen centraal. Hoe creëer ik een omgeving waarin alle kinderen optimale ontwikkelingskansen krijgen en welke hulp en middelen kan ik daarvoor inzetten? Vaak blijkt het wegnemen van vooroordelen met betrekking tot hoogbegaafdheid al tot de erkenning te leiden dat deze kinderen een eigen aanpak nodig hebben.

Verantwoording
In Nederland is het nog niet gangbaar dat leerkrachten zich specialiseren op het gebied van onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Dit in tegenstelling tot de Verenigde Staten. Op Pabo’s wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan hoogbegaafdheid en dan ook nog meestal op vrijwillige basis.
Kwadraat heeft op dit gebied een duidelijke visie en missie: Kennis over hoogbegaafdheid in het algemeen en kennis over het onderwijs aan (hoog)begaafde kinderen zijn onmisbaar voor iedere leerkracht (peuterleidster, pedagogisch medewerker, leraar enz.) die “Passend onderwijs” wil/moet geven aan alle kinderen.
We doen dit door workshops te organiseren met betrekking tot verschillende aspecten van hoogbegaafdheid, symposia te organiseren en een opleiding voor begaafdheidsspecialist te faciliteren. De activiteiten worden waar mogelijk en zinvol ook opengesteld voor ouders, leraren VO, peuterleidsters, pedagogisch medewerkers, enz. Daarnaast zet Kwadraat zich in om kenniskringen te organiseren met de lerarenopleidingen in de regio.

Uitwerking binnen Kwadraat
  1. Workshops. Kwadraat organiseert workshops voor leerkrachten en andere betrokkenen met betrekking tot:

Daarnaast is er de mogelijkheid om bepaalde deelaspecten verder uit te diepen middels een workshop, bijvoorbeeld “Hoogbegaafdheid en dyslexie”, “Hoe werkt het brein”, e.d.

Kenniskringen
Kwadraat stimuleert het uitwisselen van kennis met betrekking tot (hoog)begaafdheid en streeft daarom actief  samenwerking na met andere partijen. Hierbij denken we aan de scholen voor Voortgezet Onderwijs, PABO’s en andere instellingen. Op dit moment is er een kenniskring in oprichting met de Hogeschool Windesheim en zijn er regelmatige contacten met het plaatselijk Voortgezet Onderwijs.

Opleiding begaafdheidsspecialist
De opleiding Begaafdheidsspecialist Kwadraat bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur. De totale studielast is ongeveer 250 uur. De opleiding is opgezet voor leerkrachten/docenten die in hun dagelijkse werk te maken hebben met begaafde leerlingen en voor IB’ers en directeuren. De cursusleiding is in handen van Karen Wolters van Regionaal Expertisecentrum 5.
Uit de folder: Heb jij een begaafd kind in de klas en wil je meer handvatten hebben om met hem of haar te werken? Heb jij affiniteit met begaafde leerlingen? Wil jij weten hoe je sterker op de educatieve uitdagingen van een begaafde leerling kunt reageren? Wil je werken met begaafde kinderen in een plusklas of in een één-op-één-setting? Wil je collega’s ondersteunen bij het werken met begaafde leerlingen? Wil jij binnen jouw school het aanspreekpunt zijn voor alle vragen rondom begaafdheid? En wil je leren van best practices van andere scholen en inspirerende gastlessen bijwonen? Dan is de opleiding Begaafdheidsspecialist iets voor jou.
Je leert aan de hand van een theoretische basis vooral hoe je praktisch aan de slag kunt met het begeleiden van begaafde leerlingen. Ongeveer één keer per twee weken ga je ’s avonds naar school. We gaan ervan uit dat je de opgedane kennis in je dagelijkse praktijk kunt uitvoeren. Je werkt dan met of voor begaafde kinderen en in een verslag schrijf je wat je hebt gedaan (welke projecten/plannen). Is dit niet het geval, dan loop je een aanvullende stage die je afsluit met een stageverslag. Je wordt geacht het geleerde tijdens de bijeenkomsten in praktijkopdrachten uit te werken. De opleiding heeft een totale studielast van ongeveer 250 uur.

Tijdens de opleiding ga je onder meer aan de slag met de volgende onderwerpen:
Inleiding in modellen en theorieën over begaafdheid en IQ; 
Signaleren en diagnosticeren van begaafde leerlingen; 
Ontwikkelingsbehoeften van hoogbegaafde leerlingen; 
Curriculumontwikkeling; 
Lesmaterialen voor begaafde leerlingen en de doorgaande leerlijn; 
Denkprocessen, didactiek en methodologie; 
Onderpresteren; 
Overgang PO-VO Werken met verschillende leerstijlen en leerstrategieën; 
Sociale en emotionele ontwikkeling; 
Opzetten van een zorgplan voor begaafde leerlingen;
Leerproblemen (dyslexie, dyscalculie); 
Groepsprocessen in de klas; 
Het begaafde kind en zijn omgeving; 
Communicatie met ouders Leren leren en leren onderzoeken; 
Alternatieve programma’s in het VO; 
Intervisie.