Zorg en aandacht voor ieder kind


De sociaal-emotionele ontwikkeling loopt als een rode draad door ons onderwijs. Een kind dat zich veilig en gewaardeerd voelt, komt tot communiceren en presteren op zijn/haar niveau. Het kind is dan actief, neemt initiatieven en zal met anderen spelen en werken, de wereld verkennen en zijn/haar voorstellingsvermogen en creativiteit gaan ontwikkelen.
Een kind zal zichzelf beter leren kennen als het met anderen om kan gaan en kan leren ervaren wat wel en niet mogelijk is. Dit kind zal ook beter met het onderwijsaanbod om kunnen gaan. Daarom zijn we ook zeer alert op problemen die zich op dit gebied voor kunnen doen en doen we er al het mogelijke aan deze mogelijke problemen te verhelpen.
Indien het kind op dit gebied hulp nodig heeft kunnen de leerkrachten, eventueel met hulp van de interne begeleiders en/of andere instanties, het kind begeleiden.

In principe is een kind met een handicap, zoals bedoeld in de Wet op de Expertisecentra, welkom op onze school.
We zullen bij de aanmelding van een leerling steeds per situatie bekijken of deze leerling al dan niet geplaatst kan worden op onze school. Dit hangt af van de volgende factoren:
Onze scholen bieden in ieder geval de basisondersteuning. Onder basisondersteuning verstaan we het geheel van basis- en lichte curatieve interventies die planmatig worden uitgevoerd.  
Extra ondersteuning
Extra ondersteuning wordt gerealiseerd in de vorm van onderwijs-arrangementen. Deze arrangementen kunnen licht en kortdurend van aard zijn of langdurig, intensief of zeer intensief.
De arrangementen worden door de school of samenwerkingsverband georganiseerd. Het betreft hier de ondersteuningsvragen van leerlingen die de basisondersteuning overstijgen en extra ondersteuning noodzakelijk is.

Scores van onze scholen op de ijkpunten van Passend Onderwijs.